1. SEO оптимизация за търсачките(Search Engine Optimisation, SEO) – набор от действия които изкарват даден сайт на по предни позиции в търсачките с цел увеличаване на видимостта и трафика на сайта. Обикновено колкото по-висока позиция има сайта в резултатите от търсенето толкова по-таргетирани потребители посещават сайта, благодарение на това, че са ви намерили по ключовата дума която са търсели. SEO оптимизацията е мощен маркетингов инструмент който изследва какво търсят хората и как работят търсачките.

2. Вътрешни фактори – като цяло това е комплексна работа върху сайта, която включва предприемането на следните действия от страна на програмиста:

валидиране на HTML и CSS кода.

тагове:

– H1/H2…H6 – използват се за заглавия и подзаглавия. Много честа грешка е когато тези тагове са част от дизайна на сайта.

– title – едно от най-важните неща с които казваме на потребителя какво има на дадена страница.

– мета описание – с негова помощ описваме на потребителя какво точно ще намери на тази страница.

текст – текста не трябва да е само с голям обем, но наситен с ключови думи, полезен за потребителя и най-важното е да е авторски и да не се дублира по другите страници на сайта.

сървър – трябва да се внимава много с настройките. Най-чести грешки:

– липса на пренасочване от пренаписване на URL-и от динамични към статични.

– липса на пренасочване към www. или без www.

– липса на страница за грешка 404.

– липса на пренасочване на /index.php/html към главният домейн.

URL адреси – URL-ите не трябва да са с много голяма дължина и да бъдат уникални. Много е важно всяка страница да има само един URL.

Линк структура – необходимо е да си структурирате навигацията с коректни линкове за правилно предаване на тежестта към всички страници.

Файл Robots.txt – служи за оказване на ботовете на търсачките да разберат дали искаме или не искаме да се индексира определена част от съдържанието на сайта. Най-често служи за предотвратяване на генерирано дублиране на съдържание в сайта.

XML карта на сайта – помага на ботовете по-лесно и бързо да индексират сайта. Необходимо е да се опише във файл robots.txt

Вътрешните фактори заемат голям дял от цялата оптимизация. Като цяло те отнемат най-много времеви ресурс.

3. Външни фактори  – изцяло базирани на използването на външни ресурси за поставяне на препратки към сайта. Препоръчително е да се използват само релевантни източници. Препоръчва се използването на без анкорни връзки или връзки които съдържат кл.дума + Бранд/Домейн.

4. Поведенчески фактори – поведенческите фактори се градят от статистиките които получаваме. Такива статистики са: колко време потребители стоят на сайта, по какви кл.думи влизат в сайта и на коя страница ги препраща  търсачката. Благодарение на тези фактори можем да подобрим класирането на сайта си.

5. Нови фактори

Google Panda –  този ъпдейт стартира на 23.02.2011г. След стартирането на този ъпдейт започна да се вижда понижение на сайтове с копирано и спиннато съдържание. За да се предпазим от Панда е необходимо да имаме само авторско съдържание, което сме написали сами и не го поставяме на други сайтове.

Google Penguin– Стартира на 24.04.2012г. След пускането на този алгоритъм много сайтове които имаха не релевантни връзки и връзки с еднакъв анкор текст изчезнаха от резултатите на Google. За да се предпазим от този ъпдейт е препоръчително да се използват само релевантни източници от които ще пускаме връзки към сайта си. Също така е необходимо използване на името на бранда във връзките които пускаме.

Социални сигнали – Социалните сигнали станаха все по-голям фактор в класирането. За да се възползвате от този фактор е препоръчително да поставите бутони за социални сигнали на вашия сайт. Според изследвания най-голяма тежест дават следните социални мрежи: Google+, Facebook и Pinterest.

6. Оптимизация за локално търсене (Google Local+)

Това е търсене което е свързано с намирането на резултати по-различни ключови думи които са свързани с географски локации и позоционирането им в Google maps. С всеки изминал ден броя на потребителите които търсят продукт или услуга в близост до техния град или квартал се увеличава значително. При регистрация на даден бизнес в Google Local+ e препоръчително, да поставите: точен телефонен номер (за предпочитане стационарен), точен адрес на фирмата и име на фирмата.

What Is SEO

1. Search Engine Optimization (SEO) – a set of actions that drive a site to the forefront of search engines in order to increase the visibility and traffic of the site. Usually, the higher the site rank in the search results, the more targeted users visit the site, thanks to the fact that they found you on the keyword they were looking for. SEO is a powerful marketing tool that examines what people are looking for and how search engines work. Search engines put the customer focus first so they can advertise for maximum profits.

2. Internal factors – in general, this is a complex work on the site, which involves taking the following actions by the developer:

validation of HTML and CSS code.

– tags:

– H1 / H2 … H6 – used for titles and subheadings. A very common mistake is when these tags are part of the design of the site.

– title – one of the most important things we tell the user about what’s on a page.

– meta description – with its help we describe to the user exactly what he will find on this page.

– text – the text should not only be large in volume, but full of keywords, useful for the user and most importantly it should be copyrighted and not duplicated on other pages of the site.

– server – you have to be careful with settings. Common mistakes:

– no redirects from rewriting URLs from dynamic to static.- server – you have to be careful with settings. Common mistakes:

– no redirects from rewriting URLs from dynamic to static.

– no redirect to www. or without www.

– no 404 error page.

– no /index.php/html redirect to main domain.

– URLs – URLs should not be very long and unique. It is very important that each page has only one URL.

– Link Structure – you need to structure your navigation with the correct links for proper weight transfer to all pages.

-Robots.txt file – serves to help search engine bots find out.